Het nieuwe 'Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk' bestaat bestond vrijdag 25 mei precies vijf jaar. Emerituspredikant Reinder Reitsma zou graag zien dat er meer gebruikgemaakt wordt van de vele extra’s die het Liedboek biedt.

Liturgische gezangen
‘In het nieuwe Liedboek staan, naast strofische liederen (met coupletten), ook liturgische gezangen zoals een Kyrie en Gloria. Daarnaast biedt het acclamaties voor bij de Bijbellezingen, antifonen, drempelgebeden, gezongen gebeden zoals het Onze Vader, en canons die een mooie verrijking van de eredienst kunnen vormen. Het is fijn en mooi om deze liederen samen te zingen, vooral met een meerstemmig zingende cantorij.’

Getijdengebed
‘Erg handig is de opgenomen orde voor een getijdengebed (190a). Veel gemeenteleden zijn weleens in een klooster geweest en vinden het mooi om deze traditie ook in de kerk te ervaren. Als predikant sta je met deze officiële versie sterk bij de introductie van een vesper of morgengebed in de kerk, pioniersplek of andere kleine kring. Begin eerst met deze orde, daarna kun je varianten kiezen.’

Gezongen tafelgebeden
‘Er zijn verschillende gezongen tafelgebeden aan het Liedboek toegevoegd. Voor sommige daarvan heb je een cantorij nodig, bij andere zingt de voorganger zelf voor. De gebeden zijn inhoudelijk erg mooi, de muziek voegt daar nog een diepere laag aan toe. Zingen is dubbel bidden. Kerkgangers waarderen het erg als we tijdens de avondmaalsviering deze gebeden zingen.’

Teksten en gebeden
‘Het nieuwe Liedboek biedt een aantal gesproken gebedsteksten, meditatieve teksten en gedichten ter overweging. Thuis met gasten, tijdens een gemeenteviering, kerkenraadsvergadering, gespreksgroep of pastorale ontmoeting kun je dus bidden of voorlezen uit het Liedboek of een kort lied zingen dat juist voor die gelegenheid is bedoeld. Andere aanwezigen kunnen het Liedboek er bijpakken en de tekst meelezen.’

Psalmvariaties
‘Naast de honderdvijftig psalmen uit het oude Liedboek heeft deze nieuwe versie daarop ook variaties. Dezelfde psalm op een Engelse melodie bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er Engelse, Duitse en nieuwe Nederlandse liederen uit liedbundels als Gezangen voor Liturgie toegevoegd, plus heel wat psalmen van Huub Oosterhuis en Sytze de Vries. Sommige daarvan zijn prachtig en echt van deze tijd. Heel fijn om ook daaruit te kunnen putten.’

Meer informatie: liedboek.nl

Tekst: Wieger Favier

Kinderliederen uit het liedboek 
Op de cd ‘Met hart en ziel III’ staan 80 kinderliederen uit het liedboek. De cd volgt het 'Lied van de week' volgens het kerkelijk jaar. Uitgave BV Liedboek i.s.m. JOP, Jong Protestant. Te bestellen via jop.nl/webwinkel (€ 19,95).

Dit artikel verscheen eerder in het meinummer van woord&weg.