In de zogenoemde Nashville-verklaring, een document dat in 2017 werd opgesteld in de Verenigde Staten, staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit. Er is een Nederlandse vertaling van gemaakt. De toon in het pamflet is sterk anti-lhbti. Er wordt beschreven dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Homoseksualiteit wordt daarom sterk afgekeurd en het is ook niet iets waar christenen onderling van mening over mogen verschillen. Verder staat er dat homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid kunnen genezen.

Ondertekenaars en kritiek
De eerste 250 ondertekenaars zijn verbonden aan onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De kritiek richt zich vooral op SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, een van de prominente ondertekenaars van het pamflet.

Onverantwoord
Sinds de verklaring 4 januari is gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad hebben verschillende christelijke organisaties er afstand van genomen. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) noemt de verklaring onverantwoord en schrijft dat iedereen zich thuis mag voelen in de kerk.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. Hij zegt hierover: “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Niet gediend
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, neemt ook afstand van de Nashville-verklaring. “Ik heb de verklaring niet ondertekend omdat ik bang ben dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit hiermee niet is gediend”, schrijft hij op Facebook. “Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is niet een lijst met do’s en don’ts, maar een hartelijke uitnodiging die duidelijk maakt dat iedereen welkom is bij Hem.”

Dominee Wilco Veltkamp was een van de ondertekenaars van de verklaring, maar heeft zich inmiddels teruggetrokken. “Ik heb er spijt van dat de dingen zo gelopen zijn”, zegt hij tegen het Noordhollands Dagblad. Hij is geschrokken van de ophef die is ontstaan over het tekenen van de verklaring. Waarom hij die verklaring eerst wel heeft getekend, wil hij niet zeggen.

Ook de Vrije Universiteit Amsterdam heeft afstand genomen van de Nashville-verklaring, die door vier medewerkers van de Faculteit Religie en Theologie is ondertekend. Als statement is bij de universiteit de regenboogvlag gehesen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt in een statement dat de Nashville-verklaring ‘de Bijbel laat buikspreken’. ‘Wie bijbelteksten één-op-één toepast in de discussie van vandaag, zonder oog te hebben voor de verschillen tussen de situatie van toen en die van nu, loopt het gevaar de Bijbel te laten buikspreken. Maar wie begint met luisteren naar de bevrijdende boodschap van dit boek, stelt zichzelf open voor de ander – juist in zijn of haar anders zijn.’

De Raad van Kerken verwijst naar de verklaring die in mei 2011 onderschreven is, waarin elke vorm van geweld tegen homoseksuelen veroordeeld wordt. ‘We zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan (…) en is geweld tegen homoseksuelen, in welk opzicht dan ook uit den boze.’ Dat uitsluiting en veroordeling op basis van iemands seksuele identiteit, zoals de Nashville-verklaring doet, ook een vorm van geweld is, staat voor de Raad van Kerken buiten kijf.