We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. In deze 40dagentijd brengen we iedere zondag een ander project van Kerk in Actie onder de aandacht.

De kerk bloeit op in Cuba,  zondag 10 maart 2019.

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe.

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bij bel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrij willigers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

Verlaat de gevangenis ... en dan? zondag 17 maart 2019.

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland en Gevangenenzorg Nederland, partnerorganisaties van Kerk in Actie, bieden hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Tijdens hun detentie worden gevangenen bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na de detentie. 

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Met een woon- en werkprogramma krijgen ex-gedetineerden de kans hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.

Wilt u meer weten over dit project? Bekijk dan hier de films over Ricardo en Erik-Jan, waarin zij hun persoonlijke verhaal vertellen.

Op het platteland kinderarbeid tegengaan op zondag 24 maart 2019.

In dit droge landbouwgebied Narsapur (India) kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Sadhana wil:

 • op 75 scholen kinderclubs oprichten
 • in 75 dorpen kinderrechtencomité’s oprichten
 • bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen
 • ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan
 • 75 scholen in actie krijgen in de kinderrechtenweek (14-20 nov. 2017)
 • 285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes

Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage?

 • voor 6 euro krijgt een volwassene een training in kinderrechten
 • voor 13 euro kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school
 • voor 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek

Pionieren rond zingevingsvraagstukken op zondag 31 maart

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken en pioniersplekken. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen.

De Protestantse Kerk steunt nieuwe pioniersplekken en kliederkerken, waar menesen de waarde van het christelijk geloof en de kerk kunnen ontdekken. In Rotterdam is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Slinge gestart. Sinds de start in 2013 is een levendig wijkcentrum ontstaan. Uit de vele tientallen bezoekers is een christelijke multiculturele gemeenschap gegroeid, die op zondag bij elkaar komt voor een Celebration of bijbelstudie. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop.

Opvang en scholing van weeskinderen op zondag 7 april 2019.

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

 • Voor 3 euro krijgt een kind tot 12 jaar een zorgverzekering
 • Voor 8,50 krijgt een kind een schooluniform, schrift en pen
 • Voor 20 euro is een jaar schoolgeld betaald voor een kind met hiv-infectie
 • Voor 50 euro krijgt een jongere vanaf 12 jaar een zorgverzekering
 • Voor 50 euro komen kinderen met hiv bij elkaar in een steungroep-bijeenkomst
 • Voor 50 euro kan een groep kinderen meedoen met een vakantie-bijbelfeest
 • Voor 90 euro kunnen kinderen met hiv meedoen aan creatieve activiteiten
 • Voor 100 euro start een zelfhulpgroep om kwetsbare verzorgers te versterken bij de opvoeding
 • Voor 500 euro krijgt een groep verzorgers een landbouwtraining (bij 20 deelnemers is dit 25 euro p.p.)

Blijf op de hoogte

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.

Jongeren doorleven Paasverhaal op zondag 14 april

In dit nachtelijke spel met Escaperoom-achtige elementen ‘ leven jongeren zich in in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Het spel gaat over winnen en verliezen. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Nieuw dit jaar is dat er ook een SMALL versie is van 1 uur en dat je de PaasChallenge optioneel kunt uitbreiden met een 40 dagen Challenge of 50 dagen Challenge.

De eerst editie van de PaasChallenge was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Collecteer mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

Kijk voor meer informatie op www.jop.nl/paaschallenge.

Theologie onderwijs, van zondagschool tot doctoraalstudie op zondag 21 april 2019.

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In veel moslimlanden zijn missionaire activiteiten door de overheid verboden. Pakistan kent echter minder beperkingen: evangelisatie is tot op zekere hoogte toegestaan, bekering en doop zijn er niet illegaal. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt trainingen voor gemeenteleden. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse, katholieke, pinksterkerken en het Leger des Heils. OTS traint vrijwilligers van kerkelijke gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine minderheid zijn. OTS maakt ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn beschikbaar via het internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken."

 

Van hart aanbevolen door uw diakenen van de Bethlhemkerk Hilversum