Op zondagmorgen 12 mei is na de viering een gemeentevergadering en de kandidaatsverkiezing gehouden. Paul Dirk van Buuren, voorzitter kerkenraad Bethlehemkerk, heeft een toelichting op het beroepingsproces van de afgelopen twee jaar gegeven. Olaf Streutker, voorzitter Beroepingscommissie heeft uitgelegd welke stappen de afgelopen twee jaren gezet zijn.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de kandidaatstelling van een nieuwe wijkpredikant naast ds Jetty Scheurwater. Beide zullen alle taken in de wijk tot hun aandachtsgebied hebben. Natuurlijk hebben ze ieder accenten en thema's die dichter bij hun hart liggen. Beide werken parttime, ieder voor 50 procent, samen een hele fte.

Na de presentatie van de kandidaat predikant was er gelegenheid om vragen te stellen. Daar is ruim gebruik van gemaakt.Ten slotte heeft Paul Dirk de beroepingscommissie bedankt voor haar inzet en voor de mooie uitkomst.Hier volgende een applaus op vanuit de gemeente.

Vervolgens is er verzocht om een schriftelijke stemming. De uitkomst is bijna unaniem te noemen met maar twee tegenstemmen. Onder luid applaus is daarmee de kandidaat verkozen als nieuwe predikant voor de Bethlehemkerk.

De procedure voorziet er nu in dat gemeenteleden vanaf heden tot en met vrijdag 17 mei 17 uur een bezwaar tegen de gevolgde procedure kunnen indienen bij de scriba. Als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, volgt aansluitend het beroep. De kandidaat heeft dan drie week de tijd om hierop te reageren en in de tussentijd verdiepende vragen aan de gemeente(leden) te stellen en gesprekken te voegen. We wachten af hoe de komende periode verloopt en hopen van harte op een positief vervolg

Een verheugde gemeente en kerkenraad Bethlehemkerk

 

Voor meer artikelen over beroepingsproces, zie de website onder kopje beroepingswerk