Vandaag begint de tweede serie diensten bij het jaarthema Schepping. Twee liederen staan centraal in deze dienst, op de eerste zondag na Pasen. Allereerst Psalm 148, die een uitbundige oproep bevat aan heel de schepping, werkelijk alles en iedereen, om God te loven en te prijzen. Halleluja! De tweede lezing is een nogal raadselachtig lied, dat geciteerd wordt in Kolossenzen 1,12-15. Christus wordt hier bezongen als degene om wie heel de schepping draait. Hij is zowel oorsprong als doel en zin van heel de geschapen werkelijkheid. Kunnen wij bevatten wat hiermee wordt bedoeld?

ds. Heleen Weimar

 

Aanvang:

 Voorganger:   

Gezamenlijke viering Morgenster en Bethlehemkerk

10.00 uur, Beloken Pasen

ds. Heleen Weimar

Thema: 'Eersteling van heel de schepping'

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • [dienst live volgen, klik hier]

 

 Ouderling van dienst

 Nanda Ego

 Diaken van dienst 

 Eveline van Toor (MO) en Rob Kooijmans (BK)

 Lector

 Janneke Floor

 Organist

 Annerose Korporaal

 Zangers

 Anneke Schippers, Hanneke Keur en Jan Pieter Vreugdenhil

                                

Orgelspel

Muziek

Welkom

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Lied: Ik zing voor God mijn morgenlied, Iona 2

Groet

Voorganger     :     De Heer zij met u!

Gemeente       :     Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger     :     Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente       :     die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied: Rond het licht dat leven doet, Lied 287: 1 en 5

Smeekgebed

acclamatie: Kyrie, Lied 301c

Glorialied: Zing halleluja, hemel en aarde, zing, Lied 648

 

DIENST VAN HET WOORD

Kindermoment

Inleiding op de lezingen

Eerste Schriftlezing: Psalm 148

Lied: Halleluja! Prijs God en zing, Lied 148: 1, 2 en 4

Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 1,12-2

Lied: God heeft het eerste woord, Lied 513

Preek

Orgelspel

Lied: Al wat een mens te kennen zoekt, Lied 848

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen

Lied: Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978: 1, 3 en 4

Zegen

Orgelspel

 

Na de dienst is er online gelegenheid voor ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]

 

Met ingang van december 2020 worden alle vieringen opnieuw zonder gemeenteleden en gasten gehouden en kunt u alleen online meevieren.