Wanneer wij dit jaar in de Protestantse gemeente van Hilversum ‘De Schepping’ als jaarthema hebben, is het goed om te bedenken dat er in de bijbel niet slechts één scheppingsverhaal staat, maar dat je, als je goed leest een hele serie teksten kunt vinden waarin Israël belijdt dat de God die zij als hun God en bondgenoot vereren, ten diepste de schepper is, de God van alles wat leeft, ja de bron van alles wat bestaat. Die identificatie geeft diepte en gaat iedere simpele gedachte aan een stamgod te boven, ja wordt deelbaar met anderen en eigenlijk de hele wereld en zal tenslotte tot vrede leiden.

Zondag 18 april, is Zondag Misericordia Domini, de Zondag van de Barmhartigheid van de Heer. Vandaag lezen wij het scheppingsverhaal uit Spreuken 8. In het Spreukenboek wordt de Wijsheid allegorisch verbeeld als een kind, een meisje op Gods schoot, dat tegelijk het beginsel is van de hele schepping. God speelt met haar. Het dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van mensen, zegt de apostel. Ook een aspect van levenswijsheid is zowel het mannelijke als het vrouwelijke en alle variaties die daarop kunnen bestaan serieus te nemen als aspecten van Gods scheppingswerk. Meedoen is levenswijsheid, ook al is het meedoen in lief én leed. In Gods licht krijgen mensen deel aan elkaar. Jezus illustreert deze wijsheid in het spel van kinderen.

Stelling voor bij het digitale koffiegesprek: De Wijsheid als een (soevereine) Vrouw te zien, helpt ons niet alleen om dichter bij God te komen, maar ook bij de veelkleurigheid van onszelf en van anderen.

ds. Jurjen Zeilstra

Aanvang:

Voorganger:

 

 

 

 

Gezamenlijke viering Morgenster en Bethlehemkerk

10.00 uur, Misericordia Domini (De Barmhartigheid van de Heer)

ds. Jurjen Zeilstra

Thema: 'Alleen mensen kunnen wijsheid tot haar recht doen komen']

 

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • [dienst live volgen, klik hier]

 

 Ouderling van dienst

 Agnes van Lambalgen en Corine de Jong

 Diaken van dienst 

Eveline Bersma en Hanneke Dral

 Lector

Tanja Aalbers

 Organist

 Klaas de Haan

 Zangers

Annemieke Parmentier, Richard Stroband en Peter Hartman

                                

VOORBEREIDING

Inleidende orgelmuziek

Luiden van de bel

Aansteken van de kaarsen

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Wij gaan staan

Zingen: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, Lied 275: 1, 2 en 3

Groet en bemoediging

v:     De Heer zij met u
a:     ook met u zij de Heer
v:     Onze hulp is in de Naam van de Heer
a:     die hemel en aarde gemaakt heeft.

Wij gaan zitten

Drempelgebed

Zingen: Lied 275: 4 en 5

Inleiding

Kyriegebed

v:     …Heer, ontferm U.
a:     Kyrie eleison, Lied 301a 

Gloria: Wij moeten Gode zingen, Lied 713

 

DIENST VAN HET WOORD

Kindergesprek [of gesprek met volwassenen]

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing: Spreuken 8, 12-36 (lector)

Zingen: De wijsheid van voor alle tijden, Lied 846: 1, 2 en 4

Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 2, 6-9 (lector)

Zingen: Wij hebben op de fluit gespeeld, AWN II,15 [graag pianobegeleiding]

Evangelielezing: Lucas 7, 31-35 (voorganger)

Zingen: U komt de lof toe, Lied 339a

Overweging

Orgelspel

Zingen: Zij zit als een vogel, Lied 701

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen en inzameling van gaven                              

Slotlied: Al wat een mens te kennen zoekt, Lied 848

Zending en zegen

Na de dienst is er online gelegenheid voor ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]

Download hier  de liturgie

Met ingang van december 2020 worden alle vieringen opnieuw zonder gemeenteleden en gasten gehouden en kunt u alleen online meevieren.