Ziekteverlof ds. Aster Abrahamsen
Zoals u weet is ds. Aster sinds februari dit jaar met ziekteverlof. Deze afgelopen periode is ze door de wijkkerkenraad zo veel mogelijk met rust gelaten om haar de kans te geven goed te herstellen. Uiteraard is er wel regelmatig contact met haar. Onlangs liet ze ons weten dat ze in april de tegenslag heeft gehad corona te hebben opgelopen, net in de periode waarin haar coaching zou gaan starten. De corona speelt haar nu nog parten. We hebben haar laten weten dat ze alle tijd moet nemen voor haar herstel. De hartelijke groeten van haar naar ons allen brengen we graag over.

We missen Aster in onze gemeente, we missen haar in de uitvoering van haar taken en we missen haar aanwezigheid in de wijkkerkenraad. De kerkenraad buigt zich over hoe nu verder omdat het ongewis lijkt wanneer Aster haar werkzaamheden weer zou kunnen hervatten.

Vieringen
Voor de komende periode tot en met de slotzondag 27 juni staan de diensten gepland in de Bethlehemkerk. Deze worden geleid door ds. Jetty Scheurwater en gastpredikanten. We zijn blij dat we elkaar in onze vertrouwde omgeving weer beperkt fysiek en online mogen ontmoeten tot de zomerperiode waarin onze gezamenlijke diensten met de Diependaalse Gemeente gepland staan.

Corona-protocol
Doordat het de goede kant op lijkt te gaan wat betreft de besmettingen zijn bijeenkomsten als Open Kerk, de leerhuizen en Midden In Het Leven weer toegestaan tot 30 mensen. De verruimende regels vanuit de overheid van half mei hebben geen grote invloed op ons huidige beleid wat betreft de vieringen. We hanteren 4 voorzangers en 30 gemeenteleden exclusief de medewerkers in de kerkzaal. De aanmelding via Eventix blijft noodzakelijk en we vragen ieders aandacht hiervoor. We hanteren ook weer het voorrang geven aan een sectie elke week om zich aan te melden.
Voor de commerciƫle verhuur in de kerk is de officiƫle norm het toelaten tot maximaal 30 personen maar wij hanteren onze norm van ong. 10 tot 15 personen.
We zijn blij dat we weer meer mensen mogen ontvangen maar wel houden we ons nadrukkelijk aan de gedragsregels zoals afstand houden en hygiĆ«ne. Het Gebruiksplan is leidend hierin. 

Startzondag 13 september 2021 - vooruitblik

Op startzondag zullen we voor het derde seizoen op rij het jaarthema introduceren, dat alle wijkgemeenten en de pioniersplek van de Protestantse gemeente Hilversum gezamenlijk delen. Wat het wordt, is nog even een verrassing.

In de dienst nemen we afscheid van een ouderling en van twee diakenen waarvoor vervanging wordt gezocht. De specifieke taak van deze ouderling voor Zuiderheide komt te vervallen. Er zijn geen herbevestigingen.

Ambtsdragers gevraagd! Iets voor jou of voor u?

De toekomst van onze gemeente vraagt om mensen die bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Mensen die luisteren naar gemeenteleden, analyseren, besluiten durven nemen, strategieƫn kunnen bedenken en anderen enthousiast kunnen maken en meenemen in de uitvoering.

Wat doet een diaken?

De diakenen zorgen voor de inzameling en schenking van gaven aan mensen in nood, dichtbij en ver weg, zowel in de kerk als daarbuiten. Ze krijgen bij hun taken vaak hulp van gemeenteleden die graag iets concreets willen doen. De diakenen zetten zich bijvoorbeeld in voor de voedselbank, zijn betrokken bij inloophuis De Wording, en zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Wat doet een kerkrentmeester?

Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheren en uitvoeren van het financiƫle beleid, waaronder fondsenwerving en de Aktie Kerk Balans. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het kerkgebouw en inventaris alsmede de verhuur. En ook voor medewerkers als de cantor en de koster/beheerder. De kerkrentmeesters sturen vrijwilligers aan zoals de administrateur, het Beamteam, de videoregie, de technici en de Commissie van Ontvangst. De kerkrentmeesters houden de registers van de gemeenteleden (LRP) bij.
Er is een vacature bij de kerkrentmeesters.

Wat doet een ouderling?

Het is de taak van de ā€˜pastorale ouderlingā€™ om de gemeenteleden te helpen om te zien naar elkaar. De pastorale ouderlingen zijn als een spin in het web, want dit werk wordt in de praktijk door velen gedaan, deels georganiseerd in secties, maar ook informeel en door leden onderling. Ook de voorzitter en de scriba van de kerkenraad, die een specifieke taak hebben, worden in het ambt van ouderling bevestigd. Net als de jeugdouderling.

Alle ambtsdragers samen.

Alle ambtsdragers hebben ook een verantwoordelijkheid in de kerkdiensten.

Samen met de predikant vormen de ambtsdragers de kerkenraad en delen met elkaar de verantwoordelijkheid voor het geheel van het gemeenteleven, of het nu gaat om omzien naar elkaar of de kerkdiensten, het jeugdwerk of de relatie met instanties en organisaties in de samenleving, de relaties binnen de Protestantse gemeente Hilversum en met andere kerkgenootschappen of de opbouw en het geestelijk leven van de gemeente.

Nieuwe stemmen!

Het is goed en verfrissend voor de kerk als nieuwe stemmen zich verheffen, wanneer andere leden hun specifieke gaven en inzichten inbrengen. En het is verrijkend voor uzelf. Wilt u uw tijd en aandacht voor enkele jaren aan het bestuur van de wijkgemeente geven? In overleg met jou of u als belangstellende kan gekeken worden naar een passend takenpakket.

Vraag gerust om een verkennend gesprek met de voorzitter of een ander lid van de kerkenraad.

 
Met een hartelijke groet

Namens de wijkkerkenraad

Bonny Rem-Veldstra