We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

 Voorganger:   

Viering Tafel van de Heer.

10.00 uur

ds. Andre de Oude

Thema: 'Geloven ... ook met windkracht 12?'

  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Na de viering Samen Online Koffiedrinken vanuit huis: klik hier
  • Dienst live thuis volgen, klik hier.
 Ouderling van dienst  Bonny Rem-Veldstra
 Diaken van dienst   Rob Kooijmans en Jelle Wesselius
 Lector  Janneke Floor
 Organist  Johan vd Leij
 Zangers

 Yvonne va Bommel, Jaap Frantsen en Olaf Streutker

Orgelspel

- welkom en mededelingen door oud.v.dienst

We gaan staan

- aanvangslied: Psalm 27:1 en 2

- Stilte

- Groet:                V. De Heer zij met u!   A. OOK MET U ZIJ DE HEER

- Bemoediging:   V. Onze hulp is in de naam van Heer

                            A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

We gaan zitten

- antwoordlied 27 : 7

- kyriegebed

- lied van gloria lied 705:1 en 3

- moment met/voor de kinderen    - kaarsen aansteken voor KND

- gebed om de Geest

- we zingen lied 326:1, 2 en 4       

- we lezen Daniel 3:1-6 en 13-28

- we zingen 154B:1, 9 en 10

- overdenking                       

- muzikaal intermezzo

- we zingen lied 657:1 en 4

- danken en bidden (waarin een stilte voor persoonlijk gebed).

- mededelingen en noemen van de collecten

- aankondiging Dienst van de Tafel

         - Gelezen geloofsbelijdenis                                                    (we gaan staan).

Wij geloven in God, de goede Vader. Hij is het die de mensen tot leven roept.
Hij is het die de dieren en planten en alles geschapen heeft.
Wij geloven in Jezus Christus, die omwille van ons heil mens is geworden
en daardoor geleden heeft en gestorven is; die door de Vader uit de doden is opgewekt en nu leeft in heerlijkheid.
Wij geloven in Gods Geest, die alles leidt en levend maakt; die eenheid brengt en vrede sticht.
Wij geloven in de kerk, Volk van God onderweg naar het Leven zonder einde. 

G: AMEN                                                                                                                      (we gaan zitten).

- Korte uitleg over de Tafel van Heer in Corona-tijd.

- Inleiding: Christus onze Heer nodigt ons allemaal, jong en oud, man en vrouw, van harte uit om brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. En wij vieren de Tafelgemeenschap in verbondenheid met u die thuis deze dienst meebeleeft. Als u brood en wijn heeft klaargezet, kunt u straks ook meedelen van de Tafel van de Heer. Maar ook zonder brood en wijn kunnen we ons de liefde van Jezus Messias te binnen brengen en leven uit zijn Geest.

 - Tafelgebed:

V: De Heer zal bij u zijn.

G: De Heer zal u bewaren.

V: Verheft uw hart.

G: Wij hebben ons hart bij de Heer.

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

G: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U God, om ons leven, om Jezus onze Heer. Wij danken U voor elke nieuwe dag als spiegel van onze toekomst. Toen alles nog aardedonker was bent U begonnen met scheppen. Wij mochten als mens het levenslicht aanschouwen door de adem die U ons schonk. De hemel ging voor ons open en uw heil vond plek en vast voet op arrde door de komst van uw Zoon. Daarom, HEER onze God, zingen wij met engelen en gelovigen die ons voorgingen; met herders en wijzen, met de vrouwen en mannen die uw licht ontdekten als hun levenslicht: (lied 404a)

Heilig, heilig, heilig, HEER God van alle machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. Hosanna in de hoge.

Vader in de hemel, wij zegenen U om Jezus die in uw naam ons heil bracht. Hij is voor ons als de blinkende morgenster, een stralend licht dat dat reikt tot in de diepste duisternis. Wij bidden U: laat uw Geest dat licht en zijn woorden in ons opnieuw schrijven op onze harten. Ook in brood en wijn.

In de nacht van de overlevering heeft Jezus het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.

ALLEN: MARANATHA!

Bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde: “Onze Vader….”

- Nodiging: Het is de Heer onze God die ons aan tafel nodigt. De tafel van behoefte en overvloed. U bent allemaal, jong en oud, man en vrouw, van harte uitgenodigd om brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

En wij vieren hier de Tafelgemeenschap in verbondenheid met u die thuis deze dienst meebeleeft. Als u brood en wijn heeft klaargezet, kunt u straks ook meedelen van de Tafel van de Heer. En u hier aanwezig kunt op aanwijzing van de kerkrentmeester brood en wijn komen halen en als het mogelijk is vraag ik u tijdens het lopen uw mondkapje weer op te zetten. De voorzangers begeleiden onze opgang naar de Tafel van de Heer met het lied. Als iedereen is voorzien en weer heeft plaats genomen zullen we samen en tegelijkertijd de gemeenschap van brood en wijn vieren.

- Lied: 387 : 1 en 4

- Delen van brood en wijn (onder orgelspel)

- Dankgebed: Wij danken U Heer, dat wij aan uw tafel brood en wijn mochten ontvangen en daarmee mogen delen in uw vrede, uw liefde en uw geduld. Wij bidden Heer dat een deel van wat wij hier mochten ontvangen levend, sterk en krachtdadig mag blijven in ons. Dat uw belofte van nabijheid ons sterk zal maken als liefdevolle, geïnspireerde en wijze mensen. Help ons Heer om met brood en wijn ons geloof te blijven opbouwen. Zo bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

- we zingen ons slotlied: 975:1 en 3

- wegzending en zegen

Orgelspel

Na de dienst is er online gelegenheid voor ontmoeting via Zoom [Samen Online Koffiedrinken]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bethlehemkerk is sinds de start van de Corona uitbraak in maart 2020 gestart met een nieuwe manier van ontmoeten: online koffie-ontmoetingen. De formule is eenvoudig: met een kop koffie (of thee natuurlijk) log je in in een virtuele koffieruimte van de Bethlehemkerk. Gemeenteleden bespreken daar samen onderwerpen die actueel zijn in hun leven, of gewoon elkaar zien en even bijpraten.

Op zondag 30 mei 2021 drinken we weer samen online koffie na afloop van de viering.

Thema van de viering: 'Liefde in drievoud'
A.s. zondag is het zondag Trinitatis. Nu we alle drie de feesten gehad hebben, Kerst, Pasen en Pinksteren, vieren we de volheid van de liefde van Vader, Zoon en Geest. Jezus bidt voor ons, dat wij met die liefde verbonden zullen zijn in onderlinge liefde en eenheid. Misschien kunnen we de Drieëenheid zien als een bos van drie bloemen. De bloemen zijn verschillend, maar het is één bos. In welk opzicht vindt u, dat de Vader, Zoon en Geest van elkaar verschillen? 

De vraag die ds. Kick Bras alvast meegeeft voor het tweede deel van het Samen Online Koffiedrinken is: Kunt u aangeven of u verschil ervaart in de liefde van de Vader, de Zoon of de Geest?

Ds. Kick Bras én Anke Bras zullen beide ook zelf online komen om met ons in gesprek te gaan n.a.v. de viering en bovenstaande vraag.


U kunt komende zondag weer dezelfde link gebruiken als die u al eerder van ons ontvangen heeft. 

Tussen 11:15 en 11:30 is er inloop en ruimte om bij te praten over je ervaringen van de afgelopen week, van 11:30 tot 12:00 doen we een online koffietafel, waarin we over bovenstaande doorpraten. Iets na 12 uur ronden we gezamenlijk weer af. Ook als u Zoom nog nooit heeft gebruikt bent u van harte uitgenodigd! Heeft u hulp nodig? Stuur ons dan een e-mail dan doen we ons best u te helpen waar we kunnen.

Zoom-team Bethlehemkerk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.