Ook in de zomer van 2021 vieren de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk in totaal 6 gezamenlijke zomerdiensten samen de zomer. Deze zomer alweer voor het zesde jaar op een rij!

We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

 1 van 6

Aanvang:

Voorganger:   

Zomervieringen Diependaalse & Bethlehemkerk samen

10.00 uur

ds. Jetty Scheurwater vanuit Diependaalse kerk

Thema: 'Uitnodigende scheppingservaringen'

  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Dienst live thuis volgen: alleen audio, klik hier.

 

 Ouderling van dienst  Nanda Ego en Henk van ter Meij 
 Diaken van dienst   --
 Lector  --
 Organist  Louis van Oosterom 
 Zangers

 --


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Muziek (Nieuwe Liedboek 280)
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
Muziek (Nieuwe Liedboek 213)
Gebed
Schriftlezing (Jesaja 26: 7-19)
Muziek (Psalm 25)
Schriftlezing (Johannes 5: 19-36a)
Muziek (God is Goed – Herman Boon)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Zingen (Nieuwe Liedboek 344)
Dankgebed en Onze Vader
Zingen (Nieuwe Liedboek 653)
Zegen
Collect bij uitgang

Nieuwe Liedboek 280
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Nieuwe Liedboek 213
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Psalm 25
God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden ‘t zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need’rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.
Wil mij, uwen naam ter eer,
al wat ik misdeed vergeven.
Ik heb tegen U, o Heer,
zwaar en menigmaal misdreven.

God is Goed – Herman Boon
God is goed, geweldig en te gek
schuil maar ben hem, er is geen betere plek
voor al je zorgen voor al je pijn
oh het is heerlijk om bij Hem te zijn

Ben je dom geweest of heb je iets verknald
en weet je nou niet hoe je verder moet,
nou vertel Hem dan waar je zo mee zit
en je zult merken dat de Heer is goed

God is goed, geweldig en te gek
schuil maar ben hem, er is geen betere plek
voor al je zorgen voor al je pijn
oh het is heerlijk om bij Hem te zijn

Is er iets waar je meer niet uitkomt,
je loopt te puffen, of je hebt het zwaar
nou Hij verlangt er zo naar je te helpen,
dus vertel het Hem allemaal maar

God is goed, geweldig en te gek
schuil maar ben hem, er is geen betere plek
voor al je zorgen voor al je pijn
oh het is heerlijk om bij Hem te zijn

Ben je bang of voel je je alleen
en weet je niet waar je het zoeken moet,
nou vertel hem maar waar je zo mee zit
en je zult merken dat de Heer is goed

God is goed, geweldig en te gek
schuil maar ben hem, er is geen betere plek
voor al je zorgen voor al je pijn
oh het is heerlijk om bij Hem te zijn

Ben je moe of zie je het niet meer zitten
ben je ziek, in paniek is het zwaar
nou Hij verlangt er zo naar je te helpen,
dus vertel het Hem allemaal maar

God is goed, geweldig en te gek
schuil maar ben hem, er is geen betere plek
voor al je zorgen voor al je pijn
oh het is heerlijk om bij Hem te zijn
ja heerlijk om bij Hem te zijn
zo heerlijk om bij Hem te zijn

Nieuwe Liedboek 344
Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Nieuwe Liedboek 653
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Jesaja 26: 7-19
7 U effent het pad voor de rechtvaardige, u baant voor hem een rechte weg. 8 Ook wij verlaten ons op u, HEER: wij gaan de paden van uw recht. Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit. 9 Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs ‘s nachts verlang ik naar u. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. 10 Maar niet de goddeloze: al wordt hij gespaard, gerechtigheid zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht; de macht van de HEER merkt hij niet op. 11 HEER, uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan tot zijn schande zien hoe u ijvert voor uw volk, hoe het vuur uw vijand verteert. 12 HEER, geef ons vrede, alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan. 13 HEER, onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen uw naam zullen wij prijzen. 14 Doden zullen niet herleven, schimmen niet opstaan. U bent tegen hen opgetreden, hebt hen vernietigd, elke herinnering aan hen hebt u uitgewist. 15 Uw volk hebt u groot gemaakt, HEER, en zo voor uzelf roem verworven. U hebt uw volk groot gemaakt en het land naar alle kanten uitgebreid. 16 HEER, in onze nood hebben wij u gezocht; toen u ons tuchtigde, riepen wij u aan. 17 Zoals een zwangere vrouw in barensnood ineenkrimpt en schreeuwt in haar weeën, zo verschenen wij voor u, o HEER. 18 Wij waren zwanger en krompen ineen, maar al wat we baarden was lucht; wij brachten het land geen uitkomst, op aarde werd geen mens meer geboren. 19 Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.

Johannes 5: 19-36
19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. 24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden. 30 Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. 31 Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, 32 maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. 33 U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. 34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. 35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. 36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.

Klike hier voor de zes gezamenlijke zomervieringen van de Bethlehemkerk & Diependaalse kerk samen.