Deze zondag gaat het in de serie Vruchten van de Geest over goedheid. Daarover lezen we in Efeziërs 5 : 8 - 14  en Lucas 6 : 27 - 35. 

Woorden die spreken over hoe goedheid in ons leven gestalte kan krijgen en dat is lang niet altijd eenvoudig. In Lucas lezen we: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten. We zoeken naar inspiratie om die woorden  gestalte te kunnen geven. En we zingen over Gods goedheid.

Gods goedheid die we in deze dienst ook mogen proeven in brood en wijn, als we met elkaar het avondmaal vieren. 

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur viering Tafel van de Heer

ds. Hillegonda Ploeger

Thema: 'Gods goedheid houdt ons staande!' 

  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Dienst live thuis volgen, klik hier.
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee en limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerk

Dit is de zesde viering in een serie van zeven over de 'Vruchten van de Geest', klik hier voor het totaal overzicht van de zeven vieringen.

 

 Ouderling van dienst

 Paul Dirk van Buuren

 Diaken van dienst 

 Annette van Vliet en Wilma Hilberts

 Lector 

 Martin Tjalma

 Organist

 Marco Goud

 

Orgelspel

Welkom         (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

 

Lied : Psalm 107 : 1 – Gods goedheid houdt ons staande

Groet

Voorganger :    De Heer zij met u!
Gemeente   :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger :    Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente   :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Lied Psalm 107 :  4

Kyrie

Smeekgebed:

met na elk gedeelte de gezongen acclamatie: lied 367 d – Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

(Gloria)lied – Lied 713 : 1, 2 en 5 Wij moeten Gode zingen

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Bij het thema: Goedheid

Kindermoment

Met een dia van woorden die zijn opgeschreven op de boom:

Goedheid

- Een karaktertrek van mij: je moet het steeds weer opnieuw beoefenen.

- Doen wat je hart je ingeeft

- Allereerst: wat is de definitie van goedheid?

- Het geven van aandacht, het organiseren van ontmoetingen.

- Barmhartige Samaritaan!

- help elkander door de liefde; niet kwaad met kwaad vergelden!

- Steunpunt zijn voor iemand die dat nodig heeft

- Voor een ander klaarstaan, niet het onderste uit de kan willen

Eerste Schriftlezing Efeziërs 5 : 8 - 14

Lied   650 : 1, 2, 3 en 4  –  De aarde is vervuld

Tweede Schriftlezing Lucas 6 : 27 - 35

Lied 974 : 1, 2 en 4  Maak ons uw liefde, God

Preek

 

Lied   388  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Mededelingen

Viering van de Tafel

Gezongen Geloofsbelijdenis – lied 344

Tafelgebed

 

V: De Heer zal bij u zijn.
G: DE HEER ZAL U BEWAREN.

V: Verheft uw hart.
G: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER.

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
G: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

 

Wij danken U God, om ons leven, om Jezus onze Heer. Wij danken U voor elke nieuwe dag als spiegel van onze toekomst. Toen alles nog aardedonker was bent U begonnen met scheppen. Wij mochten als mens het levenslicht aanschouwen door de adem die U ons schonk. De hemel ging voor ons open en uw heil vond plek en vaste voet op aarde door de komst van uw Zoon. Daarom, Heer onze God, zingen wij met engelen en gelovigen die ons voorgingen; met de vrouwen en mannen die uw goedheid ontdekten op hun levensweg:

lied 405 : 1

God in de hemel, wij zegenen U om Jezus die in uw naam ons heil bracht. Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij: Hij was in levende lijve uw wil en uw heil en bezaaide uw aarde met woorden en wonderen van liefde en hoop. Wij bidden U: laat uw Geest zijn woorden en zijn goedheid vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg.

In de nacht van de overlevering heeft Jezus het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij.
ALLEN: MARANATHA!

Bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde: “Onze Vader….”

Vrede groet

Nodiging 

Ophalen van brood en wijn onder orgelspel

Woorden bij brood en wijn

Dankgebed

Slotlied – lied 422 Laat de woorden 

Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel