In december 2021 ontving de Bethelhemkerk de hartelijke kerstgroeten van onze partnergemeente in Sprembergen. Klik hier voor de brief uit Sprembergen. Vanuit de Bethlehemkerk is ook een reactie en kerstgroeten terug gestuurd. Hieronder de Nederlandstalige vertaling en daaronder de Duitstalige zoals deze verzonden is.

Hilversum, 18 december 2021

Beste vrienden van de Auferstehungsgemeente, in Jezus Messias verbonden,

Jullie kerstgroet is hartverwarmend en bemoedigt ons.
De ‘Schwierigkeiten’ en ‘gegenwärtigen bedrückenden Erfahrungen’ zijn zowel plaatselijk als wereldwijd concreet voelbaar.
Pas 273 dagen na de verkiezingen, een nieuw record, is er eindelijk een nieuw regeringsakkoord in Nederland, terwijl er zoveel problemen en situaties om bestuurlijke wijsheid en oplossingen vragen. Met enige jaloerzie hebben we gezien dat in Duitsland wel snel een regering is gevormd, die de enorme uitdagingen van onze tijd ter hand wil nemen. We zijn ons bewust dat onze landen in Europees verband belangrijke besluiten wachten in een politiek onrustige wereld.
Ook onze gemeente ervaart uitdagingen. De Protestantse gemeente Hilversum wordt kleiner en dat vraagt de bereidheid om met andere wijkgemeenten over een gezamenlijke toekomst na te denken. Dit wordt bemoeilijkt door de coronapandemie. Juist deze week heeft de regering weer strengere maatregelen ingesteld die tot half januari gelden. In deze omstandigheden missen we Ds. Aster Abrahamsen die sinds maart 2021 met ziekteverlof is. Door de coronamaatregelen van de overheid moeten we soms vergaderingen en bijeenkomsten annuleren. Soms besluiten we zelf om te annuleren omdat vrijwilligers mat zijn of risico’s zouden kunnen lopen. De inzet van veel mensen blijft soms zonder uitvoering en dat maakt mat.

Dank daarom, voor jullie bemoedigende brief. ‘Immanuël’, God-met-ons, komt in jullie brief op ons toe. We weten dat we ons in alle persoonlijke en actuele nood tot God mogen wenden.

We ervaren ook bemoediging in ons jaarthema ‘Geïnspireerd leven’. De predikanten van de PgHilversum hebben werkelijk prachtige, hoopvolle preken gehouden in de eerste serie over ‘vruchten van de Geest’ (Galaten 5), over liefde, vreugde, geduld, geloofsvertrouwen, vriendelijkheid, goedheid en hoop. We hebben veel geïnvesteerd in beeld en geluid en krijgen veel dankbare reacties van gemeenteleden die de vieringen nu thuis goed kunnen volgen.

Inmiddels is het ruim twee-en-een half jaar geleden dat gemeenteleden van de Auferstehungsgemeinde ons bezochten. We bewaren daar goede herinneringen aan die ons door jullie brief weer voor ogen staan.
Jullie kerstgroet herinnert ons er aan dat Gods Licht schijnt op de meest ongedachte plaatsen in de wereld. We mogen Gods liefde ervaren we op de meest onverwachte momenten in ons leven!

We bidden jullie toe gezegend te worden, zoals jullie zelf tot zegen zijn.
Dat wij in verbondenheid de hoop levend houden dat Gods liefde doorbreekt in onze wereld.
Dat wij bemoedigd door elkaar geduld bewaren in moeilijke tijden.
Dat wij de vreugde behouden om het kind ons geboren, Gods Messias.
Dat wij de vriendelijkheid en goedheid die we zelf van God hebben ontvangen, moedig en onzelfzuchtig delen met anderen in deze wereld.

Een inspirerende kersttijd en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

We groeten jullie uit naam van de wijkgemeente Bethlehemkerk:
Ds. Jetty Scheurwater,
En namens de Spremberggroep, Marjan Sluiter en Bea Kooi

++++++++++++++++++++++++++

Hilversum, den 18. Dezember 2021

Liebe Freunde der Auferstehungsgemeinden, vereint in Jesus Messias,

Ihre Weihnachtsgrüße sind herzerwärmend und ermutigen uns.
Die "schwierigen Zeiten" und "schwierigen Erfahrungen" sind sowohl lokal als auch weltweit spürbar.
Nur 273 Tage nach den Wahlen - ein neuer Rekord - gibt es endlich eine neue Regierungsvereinbarung in den Niederlanden, obwohl so viele Probleme und Situationen nach einer klugen Verwaltung und nach Lösungen verlangen. Mit einigem Neid haben wir gesehen, dass sich in Deutschland schnell eine Regierung gebildet hat, die sich den enormen Herausforderungen unserer Zeit stellen will. Wir sind uns bewusst, dass unsere Länder vor wichtigen Entscheidungen in einer politisch unruhigen Welt stehen.
Auch unsere Kirchengemeinde ist mit Herausforderungen konfrontiert. Die evangelische Gemeinde in Hilversum wird kleiner, was die Bereitschaft erfordert, über eine gemeinsame Zukunft mit anderen Nachbargemeinden nachzudenken. Dies wird durch die Koronapandemie noch erschwert. Erst diese Woche hat die Regierung erneut strengere Maßnahmen durchgeführt, die bis Mitte Januar gelten werden. Unter diesen Umständen vermissen wir Pfarrer Aster Abrahamsen, der seit März 2021  krankgechrieben ist. Wegen der Coronamaßnahmen der Regierung müssen wir manchmal Sitzungen und Versammlungen absagen. Manchmal beschließen wir, selbst abzusagen, weil die Freiwilligen verfilzt sind oder gefährdet sein könnten. Die Bemühungen vieler Menschen bleiben manchmal unerfüllt, und das macht trübe.

Daher danke ich Ihnen für Ihren ermutigenden Brief. "Immanuel", Gott-mit-uns, kommt in Ihrem Brief zu uns. Wir wissen, dass wir uns in allen unseren persönlichen und aktuellen Nöten an Gott wenden dürfen.

Auch unser Jahresthema "Inspiriertes Leben" ist eine Ermutigung für uns. Die Pfarrer der protestantischen Gemeinde Hilversum haben wirklich schöne, hoffnungsvolle Predigten gehalten über "Früchte des Geistes" (Galater 5), über Liebe, Freude, Geduld, Glaubensvertrauen, Freundlichkeit, Güte und Hoffnung. Wir haben viel in Bild und Ton investiert und haben viele dankbare Reaktionen von Gemeindemitgliedern erhalten, die den Gottesdienst nun zu Hause verfolgen konnten.

Es ist über zweieinhalb Jahre her, dass uns Mitglieder der Auferstehungsgemeinde besucht haben. Wir haben gute Erinnerungen an sie, die durch Ihren Brief wieder frisch vor Augen stehen.
Ihr Weihnachtsgruß erinnert uns daran, dass Gottes Licht an den unglaublichsten Orten der Welt strahlt. Wir können die Liebe Gottes in den unerwartetsten Momenten unseres Lebens erfahren!

Wir beten Ihnen Gottes Segen zu, so wie Sie anderen zum Segen sind.
Dass wir in Verbundenheit die Hoffnung lebendig halten, dass Gottes Liebe in unsere Welt eindringt.
Dass wir von einander ermutigt, in schwierigen Zeiten Geduld bewahren.
Dass wir die Freude behalten, wegen des uns geborenen Kindes, Gottes Messias.
Dass wir die Freundlichkeit und Güte, die wir selbst von Gott erhalten haben, mutig und selbstlos mit anderen in der Welt teilen.

Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das neue Jahr.

Ich grüße Sie im Namen der Teilgemeinde Bethlehem:
Und im Namen der Spremberger Gruppe,


Rev. Jetty Scheurwater,