Zondag 4 september 2022: herbevestiging en aftredende ambtsdragers

Een bijzondere viering wordt het zondag 4 september waarin wordt stilgestaan bij het aftreden van een aantal van onze ambtsdragers en waarin drie personen zullen worden herbevestigd in het ambt.

Tijdens de viering wordt afscheid genomen van:

Paul-Dirk van Buuren als ouderling-voorzitter;
Bonny Rem-Veldstra als ouderling-scriba;
Maria Kruithof als ouderling met bijzondere opdracht;
Kees Schipper als pastoraal ouderling;
Jelle Wesselius als diaken;
Annette van Vliet als diaken;
Annemarie de Groot neemt als niet bevestigde scriba afscheid van een aantal van haar taken. Het is fijn te melden dat zij zich beschikbaar heeft gesteld als notulist van de kerkenraad.

herbevestigd worden:

Herma Bosma als pastoraal ouderling;
Nanda Ego  als pastoraal ouderling;
Frank Beukers als kerkrentmeester.

Op deze zondag worden geen nieuwe ambtsdragers bevestigd. Wel zijn we blij te kunnen melden dat een aantal gemeenteleden overwegen om een taak op te pakken. Zij krijgen de ruimte binnen de kerkenraad om te onderzoeken wat hen passend is en zij zullen daartoe de gelofte van geheimhouding afleggen.

Latere bevestiging
En twee mensen hebben aangegeven op een latere datum, omdat 4 september hen niet uitkomt, bevestigd te willen worden in het ambt.  Gerard Ekelmans zal worden bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht; hij gaat zich toe leggen op ‘liturgie en eredienst’ en Els Verkerk heeft de wens uitgesproken om het ambt van diaken te willen oppakken.

We zijn blij met deze initiatieven om een taak of ambt op te willen pakken.

Voorzitterschap
Wat zorgelijk blijft is dat nog niet iemand zich heeft gemeld om te onderzoeken of het voorzitterschap van de wijkkerkenraad passend is. Dit betekent een extra verzwaring voor de mensen die nu en straks al veel taken uitvoeren.

We doen een dringende oproep!
Wanneer u/jij denkt dat het een persoonlijk passende taak is ga dan in gesprek met een kerkenraadslid of de huidige voorzitter Paul-Dirk van Buuren of een van de predikanten om te verkennen wat het voorzitterschap inhoudt en de tijd die het neemt. Neemt u mee in de afweging dat verdeling van verantwoordelijkheden en persoonlijke inbreng belangrijke factoren zijn voor een goed functionerende wijkkerkenraad.

Startzondag 11 september 2022

Na ruim anderhalf jaar voorbereiding is het dan zover dat de Gereformeerde Kerk Loosdrecht onderdak krijgt bij de Protestantse gemeente Hilversum. De leden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht horen vanaf 11 september 2022 bij onze Bethlehemkerk en hun predikant ds. Hillegonda Ploeger is vanaf die dag verbonden aan de Protestantse gemeente Hilversum als gemeentepredikant van de Bethlehemkerk. Voor de leden van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht betekent dit een loslaten van wat hen zo vertrouwd en dierbaar was en tegelijkertijd betekent het samengaan een nieuw begin voor alle betrokkenen. Zij nemen op zondag 4 september afscheid van elkaar in de setting van het hen zo vertrouwde kerkgebouw aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Voor hen een emotioneel gebeuren en wij zullen dan ook aan hen denken op die dag.

Graag nodigen wij u/jij van harte uit voor de viering op zondag 11 september waarin we het samengaan feestelijk willen vieren.  Want we mogen dit beschouwen als een nieuw begin op onze startzondag van een nieuwe samengestelde gemeente rond de Bethlehemkerk. Daar willen we graag bij stilstaan en Gods zegen vragen. De dienst wordt geleid door ds. Hillegonda Ploeger, ds. Aster Abrahamsen en ds. Jetty Scheurwater.

Mocht u/jij niet in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen dan van harte welkom tussen 11.30 en 13.00 uur.  Er is dan koffie/thee met wat feestelijks erbij en de ruimte om elkaar te ontmoeten.

Zo willen we het nieuwe seizoen goed van start gaan in verbinding met elkaar en ons gezegend weten door onze God.

Namens de kerkenraad

Bonny Rem-Veldstra

Scriba