De situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel is al wekenlang in het nieuws. Mensen slapen buiten, ontvangen geen medische zorg en de procedures zijn onduidelijk. Alhoewel de Protestantse Kerk vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om deze situatie op te lossen, wil de kerk ook helpen waar nodig.

Project Samen Thuisgeven

Vanuit de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland ligt er een voorstel bij het ministerie om een project 'Samen Thuisgeven' te starten. In Kampen zijn zeer positieve ervaringen in samenwerking tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeente om in korte tijd huisvesting te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Op basis van deze samenwerking willen we een forse pilot opzetten om dit model op meer plaatsen in het land te laten werken, maar dan voor statushouders en/of asielzoekers. Dat doen we met een projectorganisatie waarin we als Protestantse Kerk samen met Kampen optrekken. De Raad van Kerken in Nederland, waar de Protestantse Kerk in Nederland deel van uitmaakt, ondersteunt dit initiatief.

Overleg met de overheid

De Protestantse Kerk in Nederland overlegt met de landelijke overheid over hoe kerken een bijdrage kunnen leveren aan de opvang. Op 29 september vindt een inspiratieavond plaats over dit thema. Kom ook en meld je aan!

Maak asielopvang kleinschalig

Op vrijdag 1 juli jl. was Kerk in Actie te gast in de gemeente Kampen. Daar zijn goede ervaringen opgedaan met het faciliteren van de opvang van Oekraïense vluchtelingen door de kerken. Voorbeelden als deze verdienen navolging. Kleinschalige opvang is eenvoudiger te realiseren en levert meer op: kwalitatief betere opvang en meer maatschappelijke acceptatie. Zie ook dit pleidooi van Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie, dat eind juli in dagblad Trouw stond [klik hier]

Oproep scriba en bisschop

Op vrijdag 26 augustus stond er een oproep in dagblad Trouw van ds. René de Reuver, scriba generale synode en mgr. de Korte, bisschop Bisdom 's-Hertogenbosch aan alle Nederlanders om zich in te zetten voor vluchtelingen. "Niemand mag meer wegkijken, dit is godgeklaagd"

Daarnaast riep Kerk in Actie samen met andere hulporganisaties op tot een humaan asielbeleid

Barmhartige Samaritaan

Eerder deze week was ds. Esther Scheer uit Tubbergen aanwezig in het tv-programma Op1. Zij had die zondag ervoor gepreekt over de Barmhartige Samaritaan. Zij is er van overtuigd dat Tubbergen gastvrijer is dan het nu wellicht lijkt.

Dossier 'Vluchtelingen'

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. Ook zij zijn geschapen naar Gods beeld. Voor God telt elk mens. De Bijbel inspireert ons en roept ons op vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, met oog voor de waardigheid van ieder mens als schepsel van God. Niet alleen is de zorg voor de naaste onze verantwoordelijkheid; in de inzet voor vluchtelingen kunnen gebed en concreet handelen met elkaar verbonden worden.