Het motto van onze protestants-christelijke wijkgemeente is ‘Gastvrij, betrokken en inspirerend’. Daarmee willen we ons kenmerken.

Wij zijn een actieve gemeente in Hilversum Zuid met ongeveer 600 pastorale eenheden, waarvan ongeveer 130 gemeenteleden wekelijks de eredienst bezoeken. De woorden krimp en vergrijzing komen boven als het over onze wijkgemeente gaat. We hebben zorgen over het ontbreken van jeugd en jongvolwassenen. Het is een hartgrondige wens deze doelgroep op een of andere manier weer te binden en boeien.

In de gemeente is sprake van grote diversiteit, zowel in samenstelling als in geloofsbeleving. Pluriformiteit ervaren wij als een rijkdom die kansen biedt. In ons doen en laten proberen we voor al onze leden iets te betekenen. Er kan veel in liturgie en in leerhuizen of gesprekskringen. Er is een grote mate van respect voor de onderlinge verschillen. Ouderen voelen zich thuis en ervaren herkenning. Daarnaast willen we vernieuwend en toekomstgericht actief zijn. We voelen ons verbonden in het geloof.

Moderamen en kerkenraad vergaderen maandelijks. Tot nu lukt het voldoende ambtsdragers te benoemen en de organisatie vloeiend te laten verlopen, maar het kost steeds meer moeite vacatures vervuld te krijgen. We streven naar haalbare doelen die we met onze partners samen willen bereiken.

In ons beleidsplan staan de volgende speerpunten voor de komende periode:

Pastoraat op maat: Pastoraat is voor onze gemeente heel belangrijk. Op dit moment is de uitvoering verdeeld over 6 secties, waarin predikanten en ouderlingen samenwerken met vrijwilligers om iedereen de nodige aandacht te geven. Aandachtspunten in het pastoraat zijn: de toekomst van Zuiderheide, pastoraat voor hen waarvoor de kerkgang te zwaar is geworden, jongerenpastoraat, doelgroepenpastoraat, crisispastoraat.

Aansprekende en inspirerende liturgie: Juist op dit onderwerp zijn de wensen zeer divers. Heeft de een bij voorkeur een mooi, inspirerende preek, geniet de ander juist weer van interactieve werkvormen tijdens de zondagse dienst. Heeft de een meer met een “leerdienst”, heeft de ander meer aan een dienst waarin de theologie toepasbaar wordt gemaakt voor het dagelijks leven. Ook in muziekkeuze is sprake van diversiteit. Naast begeleiding op orgel, wordt ook regelmatig gekozen voor begeleiding door piano of een combo. Er wordt meestal gezongen uit het nieuwe liedboek, maar ook andere liederen mogen klinken. Belangrijk voor onze gemeente is het wekelijkse koffiedrinken na de dienst, waarbij over van alles en nog wat gesproken wordt.

Geloofsgesprek met leeftijdgenoten: Er functioneren meerdere groepen, die met enige regelmaat elkaar ontmoeten: midden in het leven (40-67), kliederkerk, ouderensoos, stercafé (tieners), 16+ groep, kinderdienst, catechisatiegroep. Ontmoeting is een belangrijk woord in onze gemeente. Daarnaast worden gedurende het jaar “leerhuizen” aangeboden door de predikanten en wordt om de drie jaar een diaconale jongerenreis georganiseerd. In deze activiteiten zal de komende jaren meer samenwerking gezocht worden met de overige wijkgemeenten binnen de Protestantse Gemeente Hilversum.

Diaconaat: Onze diaconie werkt hard aan het bewust maken van de gemeente van nood dichtbij en ver weg en profileert zich als mogelijke oplossing van problemen. De diaconie beschikt over een ruim netwerk, waardoor het mogelijk wordt mensen goed door te verwijzen naar mensen of instanties die hulp verlenen. In individuele gevallen verleent de diaconie hand en spandiensten.

Betekenisvol voor de buurt: Als gemeente willen we zichtbaar en betekenisvol zijn in de buurt. Zo worden in onze kerk maandelijks maaltijden georganiseerd door Heikracht, is ons stiltecentrum twee keer per week open voor de buurt en participeren we in maatschappelijke wijknetwerken met partners als de scholen, welzijnswerk, de gemeente, Zuiderheide, Zoutkeet en de Heigalerij. Uitbreiding is zeker gewenst en gewild. De vrijwilligerscapaciteit en wellicht ook de huidige organisatie spelen hier een beperkende rol.

Partner in geloven: We werken o.a. samen met de Waaier (RK-parochie) en de Diependaalse kerk (Hemelvaart, oudejaarsavond en vakantiediensten) en zouden graag meer samenwerking binnen de Protestantse Gemeente Hilversum zien.