De taak van de commissie bestaat uit het (zelfstandig) organiseren van het beroepingswerk, het verrichten van onderzoek en het verstrekken van een unaniem advies aan de kerkenraad voor het vervullen van de predikantsvacature in de gemeente.

Randvoorwaarden

De kerkenraad geeft aan de commissie de volgende randvoorwaarden mee:

  1. De vacature is opengesteld voor 0.5 fte.
  2. De nieuwe predikant dient reeds werkzaam te zijn binnen de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Alle predikanten binnen de PgH komen in principe in aanmerking voor een beroep met uitzondering van ds. Erik van Halsema.
  3. De commissie hanteert de door de kerkenraad vastgestelde profielen van onze gemeente en de gezochte nieuwe predikant.
  4. Olaf Streutker zal voorzitter van de commissie zijn. Herman van der Klok neemt vanuit de Algemene Kerkenraad deel aan de commissie. Overige taken stellen de leden van de commissie onderling vast.
  5. De commissie rapporteert regelmatig (minimaal maandelijks) aan de kerkenraad over de voortgang en consulteert zo nodig tussentijds het moderamen.
  6. De commissie maakt afspraken over geheimhouding van en vertrouwelijke omgang met verkregen informatie (o.a. afleggen van brieven, verkrijgen van referenties etc.).
  7. Bij een wijziging in de predikantsformatie in de Protestantse gemeente Hilversum, gedurende de beroepingsperiode, bepaalt de kerkenraad op welke wijze het beroepingswerk wordt voortgezet.
  8. Ds. W├╝llschleger zal optreden als adviseur. Hij zal de commissie bij aanvang van het beroepingswerk adviseren over de mogelijkheden en kan tussentijds geconsulteerd worden.
  9. Bij het uitbrengen van een advies over een beroep aan de kerkenraad zal naar eenstemmigheid (unanimiteit) worden gestreefd. Indien dit niet mogelijk is, zal de commissie de opdracht teruggeven aan de kerkenraad.
  10. De kerkenraad verwacht dat de commissie eind oktober/medio november advies komt geven in de kerkenraad.

De kerkenraad wenst de leden van de commissie veel succes, wijsheid en Gods zegen toe.

Namens de kerkenraad,
Paul-Dirk van Buuren