Aan de Algemene Kerkenraad PgH, tbv agendapunt PgH2025 
Van de Bethlehemkerk 
Betreft onze reactie vanuit de WKR (7-11-22) en het gemeenteberaad (13-11-22) op de drie voorstellen zoals verwoord in het stuk ‘Perspectief voor de toekomst – PgH in 2025 – Publieksversie’ 

3 voorstellen: 
1. Drie gemeenschappen, één PgH kerkenraad, drie deelraden en ieder een ander gebouw 
2. Drie gemeenschappen, één PgH kerkenraad, drie deelraden en minder gebouwen 
3. De bestaande wijkgemeenten worden financieel zelfstandig
Dit zijn de letterlijke voorstellen in Perspectief voor de Toekomst 

Download hier de complete reactie.

Tijdens het gemeenteberaad op 13-11-22 is de reactie vanuit de kerkenraad als volgt verwoord: 

  • Er is brede acceptatie van noodzaak (we moeten iets doen). 
  • Er is een duidelijke wil om te veranderen omdat we iets moeten doen (GKL is ons hierin positief voor gegaan). 
  • Maar het is ook moeilijk om te veranderen (we hebben het toch goed in de Bethlehemkerk). 
  • De kerkenraad is bereid het voorgestelde proces te vervolgen. 

Uit de reacties komen een aantal rode draden naar voren: 

  • Er zijn duidelijke bezwaren tegen optie 3 (eigen verantwoordelijkheid voorop), er zijn duidelijke signalen voor ‘samen’ en ‘solidariteit’. 
  • Er is, om diverse redenen, een sterke binding met de plek (de Bethlehemkerk), zoals o.a. presentie in de wijk, groene kerk, vertrouwde plek en de vele activiteiten die er plaatsvinden. 
  • In de middengroep is er progressieve stroming die de huidige voorstellen niet ver genoeg vindt gaan en meer out-of-box naar oplossingen wil zoeken. 

 

Algemene vragen en opmerkingen 

- Wat betekent ‘charismatisch’, wat wordt hiermee bedoeld? Wat is het verschil met nieuwe initiatieven? 

- Zijn er voor de drie stromingen andere benamingen mogelijk? 

- Waarom drie stromingen, we moeten juist meer samen doen. En is niet juist de kracht van de kerk dat je mensen in de kerk tegenkomt die je in het dagelijkse leven niet tegenkomt? De pluriformiteit binnen de gemeente is juist een krachtpunt. 

- Hoe is vitaliteit gedefinieerd? Wanneer ben je een vitale gemeente? Hoe bereik je dat? 

- Beter een gezamenlijke trektocht van maken dan een verzorgde reis (die vorm lijkt het nu te hebben) 

- Handelen we vanuit zelfbehoud en angst voor leegstroom van onze kerk of kunnen we vanuit geloof en vertrouwen de toekomst samen ingaan en durven minder op zelfbehoud te focussen, meer los te laten, zodat er wellicht juist ruimte ontstaat voor de kern van waar we mee bezig zijn (ons geloof). En wellicht vanuit daar ook weer nieuwe mensen aanspreken. Kortom: wat is onze drijfveer in dit proces – angst of vertrouwen. En hoe spreken we nieuwe mensen aan, met welke boodschap en vanuit welke drijfveer? 

- De gemeente Hilversum heeft grote plannen rondom de Kerkbrink/Grote Kerk 

- Waardering voor het buiten de kaders denken door de commissie 

- Verdere kennismaking inbouwen in het proces (door o.a. een gezamenlijk gemeenteberaad). 

 

Aanpassingen

 - Toch één kerkgebouw afstoten? 

1 en 2 

 - Belangrijk om het gefaseerd te doen, om mensen de tijd te gunnen eraan te wennen en hun plek weer te vinden. Bijvoorbeeld keuze voor een gebouw uitstellen. 

- Ideeën mbt gebouwen: 

- Laat de Grote Kerk in eigen gebouw en kies voor de andere 3 wijken 1 gebouw 

- Allemaal naar de Grote Kerk: één gebouw, verscheidene diensten 

- Gebouwen behouden en op een andere manier benutten 

- 3 gebouwen met divers aanbod:

▪ Oecumenisch-breed protestants
▪ Charismatisch
▪ Reformatorisch-confessioneel 

- Zorg dat je de drie ‘stromingen’ in alle gebouwen aanbiedt. Dat je in elk(e) wijk/gebouw een breed aanbod hebt op verschillende tijden. 

- Is de mix DK en Grote Kerk passend? 

- Neem Emmaus, Pauluskerk, Heilige Hartkerk hier ook in mee 

- Zorg voor een goede communicatiemedewerker of zorg dat we elkaar goed informeren als taakgroepen als je minder vergadert. 

- Een samenwerkingsovereenkomst opstellen voor behoud samenwerking 

- Deze schrappen, dat is terug in de tijd 

1, 2, 3 

 - Aandacht voor bestaande samenwerking in de wijken, bijv Heikracht en Netwerk Zuid 

- Behoud mogelijkheden voor verschillende geloofsbeleving 

 

Pluspunten

 

- Samen opnieuw beginnen, nieuwe ideeën, binding door verbouwen GK.  

- Minder gebouwen, nieuw elan, opnieuw beginnen 

1 en 2 

 - Gericht op gelijkgestemden, waardoor je meer kunt bereiken, meer samenwerking, meer binding, één AK 

- Minder vergaderen en meer tijd voor waar het echt om gaat 

- Meer leden om de vacatures te vervullen, minder belasting voor vrijwilligers 

- Geen gefaseerde oplossing, allen in één keer 

1/2/3 

 - Geeft mogelijkheden om nieuwe wegen te zoeken zoals Choral evensong, Ionaviering, Spiritueel centrum, Zingeving café 

- Samengaan op inhoud 

 - Je houdt het oude en vertrouwde, fijn om als BK hier te blijven zitten 

- Belangrijke uitstraling BK blijft; Heikracht, buitenwijkers die kiezen voor BK, goed te verhuren. 

 - 

 

Aandachtspunten

 

- Gezien de leeftijdsopbouw van de kerk is de vraag of leden genoeg tijd hebben om te kunnen veranderen / wennen aan / omarmen van die nieuwe (geloofs)omgeving. 

 - 

 - Gevaar voor de verbinding, voor de opgebouwde samenwerking 

- Door 6 wijken te blijven heb je meer risico dat bij een wijk het ledenaantal snel naar beneden gaat, sneller financiële zorgen ontstaan wat ook weer gevolgen heeft voor de predikantsplaatsen en daardoor voor de pastorale zorg. 

- Het getuigt absoluut niet van het samen kerk zijn, waarbij de sterkste omziet naar de zwakste. 

1 en 2 

- Gebouw wisselen is een groot risico; lastig voor onze nieuwe leden uit Loosdrecht en geeft zorgen over de activiteiten die in BK worden georganiseerd. 

- Je vergroot de afstand tussen mensen en hun wijkgemeente, versterk het ‘club’gevoel. 

- Veel zorgen over pastoraat, hoe kan dit in scenario 1 en 2 vormkrijgen? 

- De geografische factor (ligging van de kerk in de wijk) verdient zeker aandacht (Lees Bethlehemkerk tov Loosdrecht) 

- Eerst gemeenten opnieuw indelen (charismatisch, breed oecumenisch, orthodox) Daarna gebouwen kiezen bij gemeenten 

- Kapitaalvernietiging bij verkoop of nieuwbouw 

- Wat gebeurt er met de kerkmusici en organisten? 

- Gebouwen goed over Hilversum verdeeld houden. 

1, 2, 3 

- Er ligt veel nadruk op geld en gebouwen, minder op geloof 

- We missen praktische zaken zoals doorberekeningen, status/juridisch DK 

- Veel aannames zonder goede onderbouwing 

- Groene kerk 

- Wees inspirerend waardoor ‘zoekenden’ zich aan willen sluiten en er meer groei ontstaat 

- Liever geen bezuiniging op predikanten maar op gebouwen 

- Graag gemeenteberaad tussen wijken na een dienst overdag tussen bijvoorbeeld BK en GK 

 

Download hier de complete reactie.