Een gebed bij Israëlzondag, voor het Joodse volk, de Israëlische en Palestijnse leiders, en alle mensen die zich inzetten voor vrede.

Eeuwige HEER, Koning van de wereld, onze Vader in de hemel,

Wij prijzen Uw Naam voor wie U bent:
vol goedheid, barmhartigheid, liefde en trouw.
Die heeft U bewezen aan Abraham en door hem ook aan Israël,
Uw volk, door alle eeuwen heen.

Vandaag, op deze Israëlzondag, bidden we als kerk voor het Joodse volk, verspreid over heel de wereld.
We bidden voor Israëls leiders: voor de huidige regering, de rabbijnen, de mensen in de wetenschap en gezondheidszorg. Geef dat ze allen dichtbij U mogen leven, het goede mogen zoeken voor alle mensen om hen heen en gericht zijn op Uw vrede en gerechtigheid. Mogen ze dat ook aan anderen leren.
Geef hen barmhartigheid voor de armen, de weduwen en wezen en de vreemdelingen in hun land.
Geef hen oog voor Uw schepping, en moed om daar als goede rentmeesters de moeilijke keuzes in te maken die in deze tijd nodig zijn. 

We bidden voor de Palestijnse leiders, in en naast Israël: de regeringen in de Westbank en Gaza, de imams, Palestijnse wetenschappers en artsen. Dat ze U mogen dienen en hun Palestijnse volksgenoten mogen leren en leiden op Uw weg van liefde en vrede.

We bidden voor alle mensen in de samenleving die zelf of via organisaties naar vrede streven, ondanks alle pijn en angst die ze soms voelen vanwege het conflict. Geef hen volharding en zegen hen. 

We bidden speciaal voor de mensen aan Joodse en Palestijnse kant die in Jezus geloven. Dat ze bruggen mogen bouwen naar elkaar en dat ze door Uw liefde in eenheid, liefde en vrede met elkaar mogen leven, om zo een voorbeeld te zijn voor anderen. 

Als gelovigen in Nederland belijden we ook onze eigen schuld.
In plaats van een houding van gebed veroordelen we soms zo gemakkelijk, staan we niet of te weinig op tegen antisemitisme, of vertroebelt onze soms eenzijdige visie het zicht op wat er werkelijk gaande is.

Vergeef ons als we dat deden, Heer. Leer ons juist genuanceerd en concreet te bidden voor Israël en zijn buren. Help ons die luisterende en biddende houding te ontwikkelen die Jezus had, die ieder mens in liefde en met innerlijke bewogenheid aannam en bij God de Vader bracht, zelfs Zijn vijanden.

Leer ons bidden op grond van Uw beloften uit de Bijbel, leer ons bidden door de Heilige Geest, en leer ons bidden dat Uw Koninkrijk zal komen. 

Geef zo vrede, HEER, aan de Joden en de Arabieren,
aan Jeruzalem, de stad waar Uw tempel stond,
waar Jezus heeft rondgewandeld, is gekruisigd en is opgestaan.
En waar Hij terug zal komen om ieder die U volgt vanuit dit gebroken bestaan naar het nieuwe Jeruzalem te brengen.

In Zijn naam bidden we, amen.

Marleen van der Louw, oud-uitgezonden medewerker Kerk in Actie in Jeruzalem

Collecte

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine Op weg, voorheen Kerk en Israël Onderweg, laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid.

Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’. Met een bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en gesprek en gericht op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

Op 2 oktober, Israëlzondag, wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak een bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Kerk en Israël.