Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

jetty scheurwaterds. Jetty Scheurwater

  • Thema:
  • Oppas voor jonge kinderen.
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting.

    [dienst live volgen]

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Wij gaan staan.
Aanvangslied ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ [LB 84: 1 en 3]
Groet:
V: De HEER zij met u!
G: Ook met u zij de HEER.
Wij gaan zitten.
V: Onze hulp is in de naam van de HEER,
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Moment van stilte
Drempelgebed
Zingen: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ [LB 84: 6]
Gebed om ontferming besloten met gezongen ‘Kyrie’ [LB 299d,
Glorialied: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ [LB 632]
Eerste lezing: Romeinen 6:3-11 [uit de Nieuwe Bijbelvertaling]
Zingen ‘In U zijn wij begrepen’ [LB 351]
Tweede lezing Matteus 5:20-26
Zingen ‘Halleluja’ [LB 338b]
Verkondiging
Muzikale meditatie
Zingen ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’ [LB 353]
Dank- en voorbeden, stil gebed en oecumenisch Onze Vader
Mededelingen
Collecten onder orgelspel:
Zingen ‘De Geest des Heren heeft’ [LB 686]
Zending en zegen
Gezongen amen
Orgelspel