Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

ds jetty scheurwaterds. Jetty Scheurwater

  • Thema:
  • Oppas voor jonge kinderen.
  • Kinderdienst voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Tienerdienst voor jongeren in klas 1 t/m 4 van het VO.
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

    [dienst live volgen]

 

ouderling: Kees Schipper
diaken: Erik Verkerk
lector: Corry Theebe
organist: Henk van Dijk
piano: Marlene Erdmann-Ridder

Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan.
Zingen: ‘Alles wat adem heeft love de Here’ [LB 146c: 1 en 3] ] is bekend, met orgelbegeleiding
Groet
V : De HEER zij met u
G : Ook met u zij de HEER.
V : Onze hulp is in de naam van de HEER,
G : Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gebed
Zingen: ‘Heer, U bent altijd bij mij’ [LB 139b]
Moment met de kinderen
Lezing Genesis 17:1-7
Muzikaal intermezzo
Lezing Handelingen 2:1-4
Zingen: ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’ [LB 840]
Verkondiging
Zingen: ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’ [Hemelhoog 233: 1 en 3]
Terwijl de dopeling wordt binnen gebracht,
zingen wij: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ [Hemelhoog 506]
Inleiding op de doop
Presentatie dopelingen
Gedicht ‘Pasgeboren wonder’ door de ouders:
Wij luisteren naar Trijntje Oosterhuis, ‘Nu dat jij er bent’
Doopgedachtenis
Geloofsbelijdenis
Doopgebed
Bediening van de doop
Overhandiging doopkaars en geschenken
Aanvaarding en verwelkoming dopeling
Zingen: ‘God kent jou’ [Hemelhoog 503]
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dank- en voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk gebeden oecumenisch Onze Vader
Mededelingen
Collecten
Slotlied: ‘De Here zegent jou’ [Hemelhoog 61]
Wegzending en zegen
Gezongen Amen.