Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

maarten hameeteds. Maarten Hameete

  • Thema: ‘God ontmoet je op de toppen?’
  • Crèche en oppas voor jonge kinderen.
  • Kinderdienst voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Tienerdienst voor jongeren in klas 1 t/m 4 van het VO.
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

    [dienst live volgen]

Ouderling: Paul-Dirk van Buuren
Diaken: Irene Muller
Organist: Henk van Dijk
Lector: Erik Verkerk

 

Orde van dienst

Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
We gaan staan
Lied: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (LB 216)
Groet

V: De Heer zij met u
A: Ook met u zij de Heer
Wij gaan zitten
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte
Drempelgebed
Lied: ‘Heer, laat mij schuilen in uw hoede’ (71:1, 2 & 12)
Gebed om ontferming
Overhandiging ‘plunjezak’
Gebed bij de opening van de schrift
Gesprek met de kinderen
Veertigdagentijdproject ‘Het geheim van Pasen’
Zondag 2: Geheimzinnig
Projectlied: ‘Deze Veertigdagentijd’ (melodie LB558: refrein en 2e couplet)

Refrein:
Deze veertigdagentijd
worden wij weer ingewijd
naar het paasgeheim geleid.
Kyrie eleison
In het stralend witte licht
zijn wij even wie hij is;
Jezus, Gods geliefde Zoon.
Kyrie eleison


Aansteken van de kaars en kinderen naar hun eigen vierruimte
Lezing: 1 Koningen 19: 9-18
Lied: ‘Wie zult Gij noden in uw tent’ (LB 15: 1 & 2)
Lezing: Marcus 9: 2 - 10
Lied: ‘Christus staat in majesteit’ (LB 545)
Verkondiging
Lied: ‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’ (LB 762: 1, 2 & 3)
Dank- en voorbede en stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden oecumenisch Onze Vader
Mededelingen
Inzameling van gaven
Wij gaan staan.
Slotlied: ‘Loof de Heer, want Hij is goed’ (LB 136:1, 2 & 3)
Zending en zegen met gezongen amen
Orgelspel