Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds jetty scheurwaterds. Jetty Scheurwater

Thema: IK BEN de opstanding

  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

  • [dienst live volgen]

Ouderling van dienst: Nanda Ego

Diaken van dienst: Annette van Vliet
Organist: Annerose Korporaal
Lector: Erik Verkerk

Motto: IK BEN de opstanding
Van alle 'IK BEN'-woorden is deze misschien wel het moeilijkst te begrijpen. Van 'deur', 'herder', 'levensweg', 'brood', 'wijnstok' en 'licht' hebben we een voorstelling. Deze begrippen – ook als we er niet dagelijks mee te maken hebben – zijn alledaags, gewoon. Dat kunnen we niet zeggen van 'opstanding'. Dat is een woord voor ingewijden. Maar laten we eerlijk zijn, zelfs dan blijft het in zichzelf 'een geheim' waar we naar tasten en dat ons telkens weer ontglipt. Maar iets zegt ons dat dit 'geheim' in de kern onze levensweg en onze bestemming aan het licht brengt…

 

Welkom door de ouderling van dienst
Wij zingen 'In de veelheid van geluiden' [LB 283: 1, 2, 3 en 4]
Groet en bemoediging
Moment van stilte
Drempelgebed
Wij zingen 'Morgenglans der eeuwigheid' [LB 213: 1 en 3]
Gebed om ontferming
Wij zingen 'Loof God, die zegent al wat leeft' [LB 273: 1, 3, 4 en 5]
Moment met de kinderen
Wij lezen uit de Bijbel 1 Korintiers 15:20-28
Zingen 'Christus naar wie wij heten' [LB 544: 1, 2 en 3]
Wij lezen uit de Bijbel Johannes 11:1-27
Wij zingen 'Jezus, kom in ons midden' [Opstaan! 13; in beurtzang met de voorzangers]
Verkondiging
Muzikale meditatie
Wij zingen 'Nu heeft het oude leven afgedaan' [LB 353:1, 2 en 4]
Dank- en voorbeden en stil gebed
Mededelingen
Collecten onder orgelspel
Inleiding op de Tafelviering
Tafelgebed
Wij zingen 'U kennen, uit en tot U leven' [LB 653: 1 en 3]
Onze Vader
Wij wensen elkaar de vrede van Christus
Wij delen brood en wijn
Dankgebed
Wij zingen 'U kennen, uit en tot U leven' [LB 653: 5 en 7] bekend
Zending en zegen [met gezongen Amen]