Het Dagelijks bestuur van de Algemene kerkenraad vraagt de zes PgH-gemeenten om advies over de uitwerking van voorstel 2 van het visiedocument ‘Perspectief voor de toekomst‘. In een brief aan de besturen van de PgH-gemeenten vragen Ina Buist en Jan de Leede om uiterlijk 17 april het advies in te sturen. Het verzoek is ook gericht aan de vertegenwoordigers van de jongeren binnen de PgH.

‘Perspectief op de toekomst’ geeft drie voorstellen om te komen tot vernieuwing van de Protestantse gemeente Hilversum in 2024. Tijdens de gemeenteavond van 28 maart bleken alle PgH-gemeenten voorstel 2 te adviseren. Dit voorstel gaat uit van drie geloofsgemeenschappen, één PgH-kerkenraad met deelraden en minder gebouwen. Op drie punten dient volgens de brief het voorstel nader te worden uitgewerkt:

  • het gemeenschappelijk gebruik van alle kerkgebouwen
  • de bestuursvorm van de drie geloofsgemeenschappen
  • de tijdsplanning.

Thuiskerken
Bij het eerste gaat het om de vraag of enerzijds elk van de drie geloofsgemeenschappen een ‘thuiskerk’ krijgt toegewezen en dat anderzijds de drie gebouwen door alle drie de geloofsgemeenschappen gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt de Grote Kerk gezien als de dorpskerk/stadskerk van de PgH.

In het tweede punt gaat het om de vraag hoe de mandaten tussen de Algemene kerkenraad en het bestuur van de geloofsgemeenschappen geregeld gaat worden. De brief verwijst naar nieuwe mogelijkheden die ontstaan door wijzigingen in de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.

Het derde punt ten slotte betreft de tijdstippen waarop de nieuwe geloofsgemeenschappen een feit zijn, en waarop besluiten vallen over de bestuursvorm en de gebouwen.

Voorgenomen besluit
De adviezen worden ingebracht in de komende vergadering van de Algemene kerkenraad op 24 april. De kerkenraad neemt in deze vergadering een voorgenomen besluit over de invulling van PgH2024. Het uiteindelijke besluit staat gepland voor de vergadering van 26 juni a.s.

Klik hier voor de brief van het Breed moderamen van 8 april j.l.