De Bethlehemkerk is een pluriform samengestelde en gastvrije geloofsgemeenschap. Dit uit zich allereerst in de wijze waarop we met elkaar invulling geven aan de eredienst op zondagmorgen. Voor velen een vast moment in de week van ontmoeting, bezinning en bemoediging.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Gasten en geïnteresseerden kunnen hier nader kennismaken met de gemeente. Onze erediensten zijn divers van karakter: naast 'gewone' vieringen kennen we uitbundige vieringen, thema-vieringen, nieuwe initiatieven vieringen en “vieringen met een leerhuiskarakter. Bij vrijwel iedere viering zijn veel gemeenteleden betrokken, zowel bij de voorbereiding als de uitvoering.

Doordeweeks worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar kleine groepjes gemeenteleden elkaar ontmoeten. Denk aan cursussen en lezingen, catechisatie, gesprekskringen, ouderensoos, huisbezoeken en natuurlijk de bijeenkomsten van diverse werkgroepen.

Kerk zijn in en met de buurt is voor ons een uitdaging waarin we de komende jaren verder hopen te groeien. Groeien in geloof en groeien in openheid voor de samenleving zien we als één beweging, gedragen door de Geest van God tot wie wij mogen bidden om kracht en vernieuwing.

Gastvrij, betrokken en inspirerend.
Het motto van onze kerk is Gastvrij, betrokken en inspirerend. Dat is wat we willen zijn en wat we willen laten zien. Aan elkaar en aan onze omgeving. Onze beide parttime wijkpredikanten, ds. Jetty Scheurwater en ds. Aster Abrahamsen-de Bok zijn de gezichten van onze kerk. Samen vervullen ze een fulltime predikantsplaats en zorgen ervoor dat we een levende gemeente blijven.

De gemeente draait verder geheel op vrijwilligers. We zijn gezegend met veel mensen die met veel passie een grote variëteit aan activiteiten organiseren en nodigen ieder gemeentelid uit daaraan mee te doen.


Jaarthema
Komend jaar krijgt als thema “Geïnspireerd leven” mee. Dit op veel manieren in te vullen jaarthema zal in alle wijken van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) gestalte krijgen. De vruchten van de geest uit Galaten 5 dienen als leidraad. Net als vorig jaar gebeurt dit op initiatief van het Ministerie van predikanten. We kunnen in ieder geval rekenen op twee series samenhangende preken, waarin de wijken met elkaar samenwerken en predikanten diensten en leerhuizen verzorgen in elkaars gemeenten. Uiteraard blijven we ook aandacht besteden aan onze eigen speerpunten: “kerk in de buurt” en “groene kerk”. Komend jaar krijgt als thema “Geïnspireerd leven” mee. Dit op veel manieren in te vullen jaarthema zal in alle wijken van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) gestalte krijgen. De vruchten van de geest uit Galaten 5 dienen als leidraad. Net als vorig jaar gebeurt dit op initiatief van het Ministerie van predikanten. We kunnen in ieder geval rekenen op twee series samenhangende preken, waarin de wijken met elkaar samenwerken en predikanten diensten en leerhuizen verzorgen in elkaars gemeenten. Uiteraard blijven we ook aandacht besteden aan onze eigen speerpunten: “kerk in de buurt” en “groene kerk”. 

Afgelopen jaar zijn veel vertragingen opgelopen door COVID.  We hopen en kijken er naar uit om het komend jaar samen met de andere wijken verder na te denken over de toekomst van de PgH. Daarbinnen zal ook de gereformeerde gemeente Loosdrecht een plek gaan krijgen. Zoals u weet hebben zij ons “onderdak” gevraagd en zijn we van plan dat hen te bieden. Ook in dit traject zullen komend jaar stappen worden gezet. 

Hoewel de wijken elk hun eigen geloofskleur hebben is er veel dat ons bindt. Op de verbinding willen we verder. We rekenen erop dat u zult participeren in de gesprekken over de toekomst van uw kerk in Hilversum en omgeving. Laten we samen het Woord levend houden en met elkaar het goede doen.