Inleiding op onze visie

Als gemeente staan we voor de uitdaging om het kerk zijn in deze snel veranderende tijd vorm te blijven geven op een manier die aansprekend is voor jong en oud. Wij gaan deze uitdaging graag aan en sporen onze gemeenteleden aan om met respect voor verschillen in geloofsbeleving hieraan mee te doen. De kritische vragen: Doen wij nog de dingen die we moeten doen en doen wij die dingen goed, moeten altijd gesteld kunnen worden. Op die manier houden we onze visie actueel en blijven we ons bestaansrecht behouden. Als gemeente behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland formuleren we onze visie op 4 thema’s: de inhoud, de vorm, de samenleving en kerk met anderen.

Visie op de inhoud

We houden het geloofsgesprek rondom de bijbel levend. In het geloofsgesprek gaat het om de vraag wat wij geloven en hoe wij geloven en wat dit voor de dagelijkse praktijk betekent. Het geloofsgesprek wordt gevoed door de bijbel. Geen kerk zonder een open Bijbel. Theologische bezinning is daarbij onmisbaar. We doen dit op zondagen, maar ook op andere dagen in leerhuizen of kringen.

Geloof komt niemand zomaar aanvliegen; het vraagt om inwijding. Dat geldt in het bijzonder voor jonge mensen die opgroeien in een wereld waarin weinig verwijzingen naar het christelijk geloof te vinden zijn. In onze gemeente geven we dit ruim aandacht door het organiseren van kinderdienst, tienerdienst, catechese voor kinderen en tieners, belijdeniscatechese en gespreksgroepen. We doen dit op een open manier in het besef dat veel bijbelverhalen op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden.

In een tijd waarin de publieke betekenis van het christelijk geloof is verbleekt, maar onverminderd behoefte is aan spiritualiteit en zingeving, zal onze gemeente - met de bijbel als norm -  openstaan voor nieuwe vormen van geloofsbeleving en zingeving en het gesprek hierover blijven voeren

Visie op de vorm

Wij blijven de pluriform samengestelde, warme en gastvrije gemeente, waarin beleid en activiteiten zoveel mogelijk gedragen worden door de gemeente. We maken gebruik van initiatieven en talenten van onze gemeenteleden en gaan er van uit dat een ieder hieraan wil bijdragen. Onze gemeente kent vele commissies en werkgroepen, die allen hun steentje aan het kerk zijn bijdragen.

We zijn een gemeente die open staat voor vernieuwing, experimenten niet uit de weg gaat en toekomstgericht wil zijn.

In de viering klopt het hart van onze gemeente. Hier gaan brood en wijn van hand tot hand. Hier klinkt het Woord, zingt de gemeente en ontmoeten we elkaar. Bezield vieren, waar hoofd en hart geraakt worden, is wezenlijk. Een van de hoofdtaken van de kerk is het pastoraat. We vinden het van belang dat pastorale vragen beantwoord worden. We kunnen niet alles, maar zullen ten alle tijden pastorale aandacht en bijstand geven en het gesprek aangaan.

We geven ons gebouw een prominente plek binnen de wijk en willen voor de buurt een ontmoetings- en bezinningsplek zijn.

Visie op de positie binnen de samenleving

De kerk is ook diaconaat. Omzien naar elkaar begint in onze gemeenschap. Niet iedereen praat even makkelijk over zijn/haar nood. Als christelijke gemeente willen wij helpen waar geen helper is en stem geven aan wie niet gehoord wordt. We hebben hierbij oog voor onze naaste omgeving, maar ook voor de nood in de wereld.

We werken samen met mensen en organisaties die zich inzetten voor hun medemens. Dat kan via contacten van onze eigen gemeenteleden met wijk of buurt en actief door samenwerking met maatschappelijke organisaties of de gemeente Hilversum (WMO). We staan er als er een beroep op ons wordt gedaan en dit past bij onze visie. Als wijkgemeente zullen wij het gesprek over waarden, normen en dilemma’s die we daarin tegenkomen stimuleren. We handelen ethisch en maatschappelijk verantwoord.

Visie op kerk zijn met andere kerken

We staan open voor gesprek en samenwerking met andere organisaties waarmee we doelen delen.

 • In de eerste plaats geldt dat voor bestaande en nieuw op te richten gemeenschappen van christenen.

 • In relatie tot andere religies zoeken wij naar wat ons bindt en verenigt.

 • We ambiëren meer samenwerking met de andere PGH-gemeenten. Vanuit de gedachte dat we samen meer voor elkaar kunnen krijgen dan alleen denken we aan samenwerken op het gebied van: 
          - Jeugdwerk 
          - Jongerenprojecten 
          - Leerhuizen 
          - Diaconale projecten

  We denken dat we veel van elkaar zouden kunnen leren als we in alle openheid problematiek en oplossingen met elkaar delen.

 • De samenwerking met de RK geloofsgemeenschap de Emmaus-Paulus parochie willen we intensiveren op basis van wederzijdse behoeften. Wat kunnen we meer samen doen dan de zondagse vieringen.